Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 14.

2013. április 14.

„ Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” Apcsel. 4, 18-20

Elolvasni : Apcsel. 4 , 13-22

A történet rövid áttekintése.

A születésétől fogva sánta csodálatos meggyógyulását követően nagy sokaság vette körül Pétert, Jánost és a hozzájuk szegődött, gyógyulást nyert középkorú férfit.

Péter felismerte a missziós lehetőséget és bizonyságot tett a megfeszített, de Isten által feltámasztott Jézus Krisztusról, akinek nevében a sokaság szeme láttára megtörtént a gyógyulás csodája. A bizonyságtétel miatt a nép vezetői és papjai felelősségre vonták Pétert és Jánost, de a vitathatatlan csoda miatt nem tehettek egyebet, minthogy megfenyegették őket, megparancsolván nékik, hogy többet ne szóljanak, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban kijelentette: Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

Krisztusról való vallástétel a közelmúltban.

A közelmúlt átélt borzalmainak egyike az volt, hogy megbélyegezték, börtönbe zárták és kipellengérezték a hithű keresztyéneket, Krisztust bezárták a négy fal közé. Ezen nehéz időkre vonatkozólag viszont azt mondta Gyökössy Endre a szerecsenországi komornyik története kapcsán , hogy elkezdődött az egyszemélyes misszió ideje. Voltak, akik végezték az egyszemélyes missziót nem törődve az erejét fitogtató, besúgóit minden emberi kapcsolatba bejuttató kommunista berendezkedésű államhatalommal. Voltak, akik csak vegetáltak, egyszerűen nem vállalták fel küldetésüket és voltak, akik egyenesen szekértolói és elvcimborái voltak a zsarnok hatalomnak és akár az Ige hivatalos hirdetőiként is tűzzel-vassal irtották az igaz ügyet.

Krisztusról való vallástétel a jelenben

Ma senkit nem visz el a meseautó a Jézus Krisztusba vetett hite miatt.  Van azonban valami, ami ennél is veszélyesebb: a liberalizmus. Mindent szabad, mindent megtehetek, nem kellenek a megkötöttségek, a Krisztusi elvárások, nem akarok azoknak megfelelni.

Nem kell a Krisztusi értékrend: házasság, ami férfi és nő között köttetik, mert ósdi és elavult. A liberalizmus ordító vadállata beleüvölti a világba: az az alkotmány, amely a keresztyén gyökereket felvállalja, és azokra épít: sérti az ember jogait!!!

Mit tehetünk e siralmas mentalitást látva? Egyet, amire Jézus Krisztus is ösztönöz: vállaljuk fel keresztyén identitásunkat. Jézus mondja: Valaki vallást tesz és rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

Péter és János lelkiismeretükre hallgatva nem tehettek egyebet, mint amiket láttak és hallottak azokat szólották, te is ezt tedd testvérem, és élsz!!!

Ámen

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

 

Szóljon hozzá